Adatvédelmi szabályzat

2023.02.01.

Az adatvédelem kiemelten fontos értéket képvisel Társaságunk számára. A tevékenységünkhöz szükségszerűen kapcsolódó adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az állásra jelentkezők, a munkavállalók, az üzleti partnerek kapcsolattartói (a továbbiakban: Érintett) által Társaságunkhoz eljuttatott vagy más módon a birtokunkba került személyes adatok védelmére.

Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 99/A. §-a (szolgálati idő igazolásáról)

Az adatkezelő adatai:

Neve: Jobtain HR Szolgáltató Kft., (későbbiekben: Társaság/Adatkezelő)
Cégjegyzékszám: 01-09-724595
Adószám: 13227236-2-44
Székhely: 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1.
Levélcím: 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1.
E-mail: adatvedelem@jobtain.hu
Telefon: +36-30/974-60-35
Honlap: www.jobtain.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobtain.hu

Általános fogalmak:

Mi minősül személyes adatnak?

Önnel, mint természetes személlyel kapcsolatba hozható bármely információ, amely alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható vagy azonosított (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján)A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Mi minősül különleges adatnak?

A faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok.

Mit jelent az adatkezelés?

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) illetve egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

A Jobtain HR Szolgáltató Kft. általi egyes adatkezelések

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról. Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkánkat. Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

REGISZTRÁCIÓ WEBOLDALON KERESZTÜL

A kezelt adatok körenév, megye, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja– a természetes személy azonosítása;
– adategyeztetés;
– kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– jelentkezők előszűrése;
Az adatkezelés időtartamaAz adatkezelés addig tart, amíg az
Érintett a hozzájárulását vissza nem
vonja, de legfeljebb az adatok
megadásától számított 36 hónapig
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pont] A hozzájárulást az Érintett az űrlap
kitöltésével és a jelölőnégyzet
kipipálásával adja meg.

WEBOLDALON ELÉRHETŐ ÖNÉLETRAJZ KÉSZÍTŐ

A kezelt adatok körenév, telefonszám, opcionálisan: születési
dátum, lakcím, e-mail cím, állampolgárság,
korábbi és jelenlegi munkahely és
munkavégzés adatai (betöltött pozíció,
munkakör leírása, munkakezdés és kilépés
időpontja), végzettségi adatok (legmagasabb
iskolai végzettség, végzettség neve,
intézmény neve, tanulmány kezdési és
befejezési éve, nyelvismeret, fénykép
Az adatkezelés céljaA weboldalon közzétett ingyenes önéletrajz
generátor segít a gyors, formailag megfelelő
CV elkészítésében.
Az adatkezelés időtartamaAz elkészült önéletrajz (és az abban szereplő
adatok) az ablak bezárásával törlődnek,
kivétel a fénykép.
Az önéletrajzhoz opcionálisan feltöltött
fénykép az önéletrajzban megadott vezeték,-
és keresztnév elnevezéssel a Társaságunkkal
szerződéses jogviszonyban álló
tárhelyszolgáltató által biztosított, jelszóval
védett tárhelyen tárolódik el. Ezen adatok
vonatkozásában az adatkezelés addig tart
amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem
vonja, de legfeljebb az adatkezelési
nyilatkozat elfogadásától számított 36
hónapig.
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]
A hozzájárulást az Érintett a kérdéses adatok
önkéntes megadásával és a jelölőnégyzet
kipipálásával adja meg.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN VAGY TELEFONON KERESZTÜL

A kezelt adatok körenév, telefonszám, email cím
Az adatkezelés céljaAmennyiben az Érintett érdeklődik a
Jobtain HR Szolgáltató Kft.
szolgáltatásaival kapcsolatban, lehetősége
van felvenni a kapcsolatot a
weboldalakon (jobtain.hu, partner.jobtain.hu,
ukraina.jobtain.hu) található központi
e-mail címen vagy telefonszámon keresztül
is.
Cél:
– a természetes személy azonosítása;
– adategyeztetés;
– kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– jelentkezők előszűrése;
Az adatkezelés időtartamaA telefonon vagy email-ben megadott
személyes adatok tárolása írásos
hozzájárulás hiányában legfeljebb 3
munkanapig, annak megléte esetén
legfeljebb 36 hónapig történik.
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont]
Az adatkezelésre az Érintett önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az
Érintett a megkeresés és az abban foglalt
adatok megküldésével/megadásával ad
meg Adatkezelő részére.
Telefonon vagy emailen keresztül történő
kapcsolatfelvétel útján az Adatkezelő
tájékoztatja az Érintettet a jelen
Adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről,
illetve felhívja a hívó fél figyelmét arra,
hogy személyes adatait csak abban az
esetben kezelheti, ha a hívó fél írásban
visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató
tartalmát megismerte, és elfogadta.
Társaságunk a kapcsolatfelvételt követő 3
munkanapon a különböző lehetőségeket
biztosít az Adatbirtokos számára az
írásbeli hozzájárulási nyilatkozat
megadásához, ez alatt az idő alatt a kapcsolatfelvétel során megadott
személyes adatokat Társaságunk a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli. Amennyiben az önkéntes
írásbeli hozzájáruló nyilatkozat a 3.
munkanap után sem áll társaságunk
rendelkezésére, úgy az Adatbirtokos
minden személyes adatát töröljük
adatbázisunkból.

KAPCSOLATFELVÉTEL SZEMÉLYESEN

A kezelt adatok körenév, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés céljaAmennyiben az Érintett érdeklődik a Jobtain
HR Szolgáltató Kft. szolgáltatásaival
kapcsolatban, lehetősége van személyesen
bemenni a Társaság bármely irodájába és
ott megadni adatait, vagy ezen lehetőség
adott a Társaság által, illetve részvételével
szervezett rendezvényeken is.
Az adatkezelés időtartamaAz adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a
hozzájárulását vissza nem vonja, de
legfeljebb az adatok megadásától számított
36 hónapig.
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont]
Az adatkezelésre az Érintett önkéntes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az
Érintett adatai megadásával és a
Jelentkezési lap nevű nyomtatvány
kitöltésével, illetve az a nyomtatványon
található, adatekezelésre vonatkozó
négyzet kipipálásával ad meg Adatkezelő
részére.

KAPCSOLATFELVÉTEL SOCIAL PLATFORMOKON KERESZTÜL

A kezelt adatok körenév
Az adatkezelés céljaAdatkezelő online kapcsolatfelvételi
lehetőség biztosítása, bejegyzések
közzététele, toborzás, események szervezése
céljából üzleti Facebook (Jobtain / Jobtain –
Erdély / Jobtain – Ukrajna hivatalos
Facebook oldalak.), LinkedIN és Instagram
oldalakat üzemeltet.
Az egyes bejegyzésekhez történő
hozzászólások során az adatkezelő megismeri
a hozzászólók vezeték- és keresztnevét és a
hozzászólásait, melyhez hozzájárulás alapján
jut hozzá. A
Facebook oldalak impresszumában
(Névjegy/Impresszum), az Instagram és
LinkedIN oldalnak pedig a leírásában
közvetlen, kattintható link mutat a jelen
tájékoztatóra.
A Social platformokon lehetőség van
üzenetküldésre is. Az üzenetküldés során az
Adatkezelő megismeri a feladó vezeték- és
keresztnevét, melyhez a feladó hozzájárulása
alapján jut. Facebook üzenet formájában
történő kapcsolatfelvétel esetén az
Adatkezelő írásban tájékoztatja az Érintettet a
jelen tájékoztató elérhetőségéről, illetve
felhívja a feladó figyelmét arra, hogy
személyes adatait csak abban az esetben
kezelheti, ha a feladó írásban visszaigazolja,
hogy a jelen tájékoztató tartalmát
megismerte, és elfogadta. Mind a
hozzászólások, mind az üzenetek az érintett
Social platform szerverén tárolódnak,
elektronikus úton, törlésig.
Az adatkezelés időtartamaAz üzenetben megadott személyes adatok
kezelése írásos hozzájáruló nyilatkozat
hiányában legfeljebb 3 munkanapig, annak
megléte esetén legfeljebb 36 hónapig történik.
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]
Az adatkezelő ugyanakkor a Facebook
oldalán a látogatók által közzétett személyes
adatokat nem kezeli. Társaságunk a
kapcsolatfelvételt követő 3 munkanapon a
különböző lehetőségeket biztosít az
Adatbirtokos számára az írásbeli
hozzájárulási nyilatkozat megadásához, ez
alatt az idő alatt a kapcsolatfelvétel során
megadott személyes adatokat Társaságunk a
jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli. Amennyiben az önkéntes
írásbeli hozzájáruló nyilatkozat a 3.
munkanap után sem áll társaságunk
rendelkezésére, úgy az Adatbirtokos minden
személyes adatát töröljük adatbázisunkból.
A látogatókra nézve a Facebook
Adatvédelmi- és Szolgáltatási
Feltételei irányadók. Jogellenes vagy sértő
tartalom publikálása esetén az adatkezelő
előzetes értesítés nélkül kizárhatja az
Érintettet a tagok közül vagy törölheti a
hozzászólását.

JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE

A kezelt adatok köre– vezeték- és keresztnév,
– születési hely, idő,
– lakcím,
– tartózkodási hely címe,
– telefonszám (mobil, vezetékes),
– e-mail cím,
– szakképesítés,
– iskolai végzettség,
– egészségügyi adatok (amennyiben az
relevanciával bír az álláskeresés
szempontjából)
– korábbi munkahely szerzett gyakorlat
– idegen nyelv ismerete,
– vezetői engedély,
– a jelentkezés során feltöltött
dokumentumok pl. motivációs levél,
referencia, képmást tartalmazó fénykép,
önéletrajz
1. számú mellékletben szereplő
személyes adatok, amelyek nyilvántartása
szükséges a munkaviszony létrehozásához
Allásra jelentkezés során az Érintett által
rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatok bekerülnek a Társaság jelszóval
védett, felhő alapú adatbázisába (HR
szoftver), annak érdekében, hogy
végzettségüknek, kompetenciájuknak
megfelelő munkalehetőségekkel kereshesse
fel a Társaság.
Társaságunk annak érdekében, hogy az
Érintett munkához jutását, illetve a
munkaerőpiacon történő jelenlétét minél
eredményesebben segítse, a
munkáltatók/hirdetők megbízásából az
általuk megadott preferenciáknak
megfelelően toborzási tevékenységet végez,
ennek keretében az adatbázisban szűrési
tevékenységet végez az egyes
álláslehetőségekre.
Cél:
– a természetes személy
munkaviszony-kialakításához
legmegfelelőbb munkalehetőség
megkeresése és felajánlása a
képzettségek, adottságok és igények
alapján,
– a természetes személy és a munkaerőt
kereső szervezet közötti kapcsolat
létrehozása, a kiválasztási eljárások
lebonyolítása,
– a természetes személyek munkaviszonya
létrehozásának és/vagy fenntartásának
támogatása (munkaerő-közvetítés),
– munkaerő-kölcsönzésre irányuló
munkaviszony létrehozása és
fenntartása.
A fent felsorolt adatok közül nem
mindegyiket kerül bekérésre kérjük
szükségszerűen, azonban vannak olyancsak
azok az adatok, amelyek
nélkülözhetetlenek a pozíció betöltésének
elbírálásához, illetve feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony
létrehozása érdekében el tudjunk on járni a
Társaság.
Társaságunk nem kíván kezelni a kifejezett
kérés nélkül tudomására hozott (pl.
önéletrajzban szereplő, vagy a rögzített
vonalon, Messengerben, Facebookon, ill.
e-mailben egyébként közölt) különleges
személyes adatokat, ezért Társaságunk kéri,
hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon
meg ilyen adatokat. Adatait a megjelölt
céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
Az adatkezelés célja– A Felhasználó pályázatának
munkáltató/hirdető részére történő
továbbítása;
– Keresés, szűrés a Társaság részéről az
Érintettek között a munkáltatók/hirdetők
által megadott preferenciáknak megfelelően;
– Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy
időben Érintett hozzájárul adatainak a
munkáltató/hirdető számára történő
továbbításához, továbbá az
állásjelentkezéshez szükséges adatai
rögzítéséhez a Társaság adatbázisában (HR
szoftver rendszer)
Az adatkezelés időtartamaAz adott állásjelentkezés adatait a Társaság
az adatbázisában legfeljebb 36 hónapig
megőrzi és kezeli, vagy amíg Ön vissza nem
vonja hozzájárulását. 36 hónap elteltével az
adatok automatikusan törlésre kerülnek.
Amennyiben a 36 hónap alatt az
Adatbirtokos új hozzájáruló nyilatkozatot
bocsát Társaságunk részére, úgy az
adatkezelés időtartama az új nyilatkozat
dátumától számítandó.
Az adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont], megváltozott
munkaképesség jelölés esetén kifejezett
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és
9. cikk (2) a) pont).

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt adatok köreAz érintett személyes adatok körét, az
adatok kezelésének célját, az adatok
kezeléséhez tartozó jogalapot és adatkezelés
időtartamát az adatvédelmi tájékoztató
1. számú melléklete tartalmazza.
Az adatkezelés céljaAz adatkezelés célja:
– a munkaviszony létesítésével
kapcsolatos feltételek biztosítása és a
kapcsolattartás, továbbá
– az Érintett és az Adatkezelő között
létrejövő munkaviszony
teljesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos, munkaviszonyból
származó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése a
munkaszerződésben foglalt
előírások, valamint a Munka
Törvénykönyve rendelkezéseinek
megfelelően.
Az adatkezelés módja: papír alapú és
elektronikus
Társaságunk csak azon dokumentumokról
készít másolatot, amelyek nyilvántartását
jogszabályi kötelezettség indokolja.
Egyéb esetben Társaságunk csak ellenőrzés
céljából és csak bemutatásra kéri el az
érintettektől a dokumentumokat.
Az adatkezelés időtartamaTársaságunk az Adatbirtokos személyes
adatainak egy részét (név, születési hely,
születési idő, nem, anyja neve, lakcím,
személyigazolvány szám, adóazonosító, TAJ
szám, legmagasabb iskolai végzettséget
igazoló dokumentum azonosítója) a
hatályos munkajogi jogszabályok által
meghatározott ideig tárolja és kezeli, azokat
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak
ellenőrzés esetén bemutatja.
Az Adatbirtokos egyéb adatait az
önkéntes írásos hozzájárulás
megadásától számított legfeljebb 36
hónapig, vagy a hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja– Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont], megváltozott
munkaképesség jelölés esetén kifejezett
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont
és 9. cikk (2) a) pont).
– A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény
– a foglalkoztatás felügyeletéről szóló
2020. évi CXXXV. törvény
– a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
tevékenységéről szóló 115/2021. (III.
10.) Korm. rendelet

A munkavállaló által rendelkezésre bocsátott különleges (pl. egészségi állapotra vonatkozó) adatokat Társaságunk abból a célból kezeli, hogy a munkavállaló érdekeit óvja, továbbá hogy eleget tudjon tenni a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához kapcsolódó, illetve egyéb jogi kötelezettségeinek.

Társaságunk nem kezeli a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott különleges adatokat, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Az Adatkezelő különleges adatokat csak a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek egyikének fennállása esetén kezel.

A Jobtain HR Szolgáltató Kft. az országban érvényben lévő veszélyhelyzettel kapcsolatos járvány megelőzésével, illetve következményeinek elhárításával, az Ön egészségének és életének megóvásával összefüggésben kezelheti különleges egészségügyi adatait.

Jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy megkapta:

azt a tájékoztatást, mely szerint az 1. számú mellékletben megjelölt egészségügyi adatai kezelése a munkaviszonya létrehozásához szükséges

 • a tájékoztatást arról, hogy az egészségügyi adatai kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatot bármikor visszavonható, azonban visszavonás esetén megszűnhet a munkaviszonya
 • az adatkezelésről szóló részletes, írásbeli tájékoztatást.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Kinek továbbíthat személyes adatokat Társaságunk?

Az adatvédelmi tájékoztató 1. számú mellékletében felsorolt partnereken, hatóságokon túl az alábbi partnerek és szolgáltatók részére történhet adattovábbítás, illetve meghatározott esetben részükre biztosítunk hozzáférést a kezelt személyes adatokhoz.

 • Hireify Kft
 • TeMarketinged
 • iSolutions Informatikai Kft.
 • Kulcs Soft Nyrt
 • MiniCRM Zrt.
 • Jobtain 2012. Kft
 • Google
 • WordPress
 • Munkavédelem
 • Ügyvéd
 • Szállásadók, utazásszervezők
 • Toborzó cégek
 • Potenciális és szerződésben álló foglalkoztató cégek
 • Könyvvizsgáló
 • Könyvelő
 • Telekommunikációs szolgáltatók
 • Bankok
 • Parkolási Társaságok
 • Informatikai cég

Adattovábbítás célja:

 • Állásra jelentkezők és a Jobtain HR Szolgáltató által kölcsönzött jogviszonyban álló munkavállalók adatainak biztonságos kezelése és tárolása
 • A kiválasztási folyamatban megfelelt állásra jelentkezők adatainak eljuttatása a foglalkoztató partnerhez, munkaviszony létesítése céljából
 • A Jobtain HR Szolgáltató Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó üzleti partnerek és kapcsolattartóinak adatkezelése
 • Marketing hírlevél és profilalkotás
 • Kép- és videó felvételek

Érintett adatbirtokos mely adatai kerülhetnek továbbításra?

 • vezeték- és keresztnév,
 • születési hely, idő,
 • lakcím,
 • tartózkodási hely címe,
 • telefonszám (mobil, vezetékes),
 • e-mail cím,
 • szakképesítés,
 • iskolai végzettség,
 • megpályázott pozíció,
 • egészségügyi adatok (csak és kizárólag abban az esetben kerül adatkezelésre sor, amennyiben a pozíció elbírálásához nélkülözhetetlen ezen adatok kérése)
 • korábbi munkahely szerzett gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete,
 • vezetői engedély,
 • önéletrajz egyéb adatai,
 • motivációs levélben önkéntesen megadott egyéb adatok
 • közösségi média profilok nyilvános adatai
 • 1. számú mellékletben szereplő személyes adatok, amelyek nyilvántartása szükséges a
  munkaviszony létrehozásához

Mikor kérheti az adatainak törlését, helyesbítését?

A Társaságunk által kezelt és a valóságnak nem megfelelő adatokat az Ön kérésére Társaságunk haladéktalanul helyesbíti, a hiányos adatokat kiegészíti. A helyesbítés és törlés tényéről minden esetben e-mailben értesítést küldünk.

Mikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről?

Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást (hozzáférési jogát gyakorolhatja).Kérésére Társaságunk tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, arról, hogy kik és milyencélból kezelik az adatokat. A tájékoztatás az adatvedelem@jobtain.hu (email) címen kérhető.

Az adatok továbbítása során – a GDPR szigorú követelményeit betartva – kiemelt figyelmet fordítunk az adatok biztonságára, megtéve minden intézkedést, hogy ahhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

Harmadik országbeli (nem az EGT országai) jelöltek és munkavállalók esetben előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél, a megfelelő szintű védelmet az a harmadik ország nem biztosítja, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk.

A GDPR 49. cikk (1) bekezdése szerint a 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat, illetve a 46. cikk szerinti megfelelő garanciák hiányában – beleértve a kötelező erejű vállalati szabályokat is –, a személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy többszöri továbbítására csak az ott meghatározott feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor. Ezen cikk a) pontja szerint az adattovábbítás megvalósulhat akkor is, ha az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról.

A megfelelő garanciák hiányában az adattovábbításból azon kockázatok eredhetnek, hogy Ön nem lehet biztos abban, hogy a GDPR alapján az Önt megillető, a „K” fejezetben foglaltak szerinti jogok érvényesíthetőek lesznek.

Így például az adatainak harmadik országba történő továbbítása esetén nem biztos, hogy a harmadik országban van felügyeleti hatóság, vagy adatvédelmi tisztviselő, lehet, hogy bírósághoz tud ugyan fordulni, de adatainak kezelésére teljesen más szabályok az irányadók, stb).

A JOBTAIN HR SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI PARTNEREK ÉS
KAPCSOLATTARTÓINAK ADATKEZELÉSE

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő és az üzleti partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az Adatkezelő és a beszállító, alvállalkozó és egyéb közreműködő partner közötti szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéshez. Az Adatkezelő a kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek és nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.

Kezelt adatok köre:

 • név, megnevezés, titulus
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • cím
 • kapcsolódó cégnév és adott esetben betöltött pozíció
 • egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
 • egyéni vállalkozó adóazonosítója
 • egyéni vállalkozó címe

Az adatkezelés jogalapja

A megfelelő kommunikáció biztosítása és az üzletmenet zavartalan működése céljából az Érintett önkéntes, teljeskörű tájékoztatáson alapuló, írásbeli hozzájárulása illetve a JOBTAIN HR Szolgáltató Kft. jogos érdeke.

Az adatkezelés határideje

Írásbeli hozzájárulás hiányában:

 • 3 munkanap, amennyiben a kapcsolatfelvételt nem követik további egyeztetések
 • szerződéskötésig vagy az egyeztetések sikertelen lezárásáig
 • sikeres egyeztetés ill. szerződéskötés esetén az alapul szolgáló szerződés időtartama, azonban ha a személyes adat szerződésben és/vagy számlán is szerepel, akkor a Számviteli tv. alapján 8 év.

Az írásbeli hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadásától számított 36 hónap.

Amennyiben az érintett kapcsolattartó munkaviszonya/megbízási jogviszonya az üzleti partnerünkkel megszűnik és ezt a partner vagy az érintett kapcsolattartó írásban jelzi felénk, az adatait a kézhezvételtől számított 30 napon belül töröljük.

Az adatkezelés módja

papíralapú és elektronikus (Google Sheets, HR Szoftver, MiniCRM)

MARKETING HÍRLEVÉL ÉS PROFILALKOTÁS

Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és a Társaságunkkal való kapcsolatfelvételt követően – az önkéntesen megadott adatok közlése alapján – üzleti kapcsolatot tarthassunk, további álláslehetőségekről tájékoztassuk, rendezvényekre hívjuk meg.

Az álláshirdetésekre jelentkezők adatait csak a szükséges szolgáltatási szint igényeinek megfelelően kezeljük. Az adatok gyűjtésére a jelen dokumentumban meghatározott módokon kerül sor.

Társaságunk az adatokat oly módon kezeli, hogy azokból az Ön által megadott személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, illetőleg képzettséghez leginkább megfelelő állásajánlatot tudjon ajánlani. Ehhez a személyre szabott megkereséshez szükséges a rendelkezésünkre bocsátott adatok teljeskörű felhasználása. Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van arra, amennyiben nem kíván személyre szabott marketing célú elektronikus levelet kapni, hogy az adatkezelési nyilatkozatban erről külön nyilatkozzon.

Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatal nem történik.

Amennyiben nem tart tovább igényt marketing célú elektronikus levél küldésére, úgy bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről a hírlevelek alján található Leiratkozás linkre kattintva, az ugyfelszolgalat@jobtain.hu címre küldött üzenetben, a központi ügyfélszolgálatunk +36 30 974 60 35 telefonszámán jelezve vagy postai elérhetőségünkön keresztül (JOBTAIN Kft . 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1.) is le lehet iratkozni a megjelölt e-mail cím megadásával.

Cookie-k (Sütik)

Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint a marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el Cookie tájékoztatónkat. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját
befolyásolhatja, illetve a weboldal működési problémáit eredményezheti.

KÉP- ÉS VIDEÓ FELVÉTELEK:

Társaságunk székhelyén, telephelyein, fióktelepein, valamint bármely más, a Társaságunk által szervezett – helyszíntől független – céges eseményeken és egyéb rendezvényeken képés videofelvételek készülhetnek.

Az adatkezelés célja Társaságunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése és a Társaságunknál történő munkavállalás népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek Társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Youtube stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, reklámanyagokban és szórólapokon történő nyilvánosságra
hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése.

A rendezvényeinken készített, tömegfelvételnek minősülő felvételek kezelésének módjáról, valamint publikálásáról az Érintetteket esemény leírásában részletesen tájékoztatjuk. Egyéb esetben az Érintettektől külön írásos hozzájárulást kérünk a képek készítéshez, publikálásához és kezeléséhez.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy Önnek joga van a felvételek publikálásához adott hozzájárulását visszavonni, amely esetben a kép- és videófelvételek további felhasználására az Adatkezelőnek csak akkor van joga, ha ezt más jogalap biztosítja a számára.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő székhelyén és telephelyein nem történik kamerás megfigyelés. A Partnereink székhelyén és telephelyén történő kamerás megfigyelésről a Partnereinknek szükséges az érintetteket megfelelően tájékoztatni.

Amennyiben a fent megjelölt helyeken jelentős incidens (pl. vandalizmus) történik és az érintett Partner bizonyítékként az Adatkezelő részére bocsátja a videófelvételeket, úgy a Jobtain HR Szolgáltató Kft. jogos érdeke, hogy a rendelkezésére bocsátott felvételeket a GDPR rendelkezései szerint kezelje.

BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁS

Társaságunk minden ésszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Papír alapú adathordozó esetén elzárt tárolással, elektronikus adatkezelésnél jelszóvédelemmel, jogosultságok kiosztásával, adattovábbítás esetén titkosítással, továbbá a számítástechnikai és kommunikációs eszközök fizikai és szoftveres védelmével oldjuk meg az adatok biztonságos kezelését és tárolását.

Kik jogosultak az adataim kezelésére?

Az adatok kezelését kizárólag Társaságunk erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. A jogosultak körét Adatvédelmi szabályzatunk C. 1-es, 2-es pontjában és az 1. számú mellékletben részletezzük.

Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosult személyt a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására utasít, valamint titoktartásra kötelez.

Mit tegyek ha tudomást szerzek arról, hogy személyes adataimhoz illetéktelenek fértek hozzá?

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát észlel vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy a Társaságunk által üzemeltetett weboldalon található Adatvédelmi incidens bejelentő űrlapon keresztül lehetséges Társaságunk részére a bejelentést megtenni. A rendszer automatikusan értesíti a felelős kollégát, aki a jogszabályokkal összhangban és határidőben megteszi a megfelelő
lépéseket és értesíti a hatóságot, amennyiben annak feltételei fennállnak. A vizsgálat lefolytatását követően, annak eredményéhez képest, az érintetteket e-mailben, az előírásoknak megfelelő részletezettséggel tájékoztatjuk.

MILYEN JOGAIM ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIM VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Tájékoztatás kérése

Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére Társaságunk tájékoztatást ad az Ön kezelt adatairól. A adatvedelem@jobtain.hu címen bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat hozzánk, illetve ezen a címen keresztül élhet ezen dokumentumban részletezett jogaival.

Visszavonás joga

Az adatkezeléshez korábban önkéntes alapon adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Ön részéről. A hozzájárulásának visszavonását az adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36-30/974-60-35 telefonszámon vagy postai úton kérheti Társaságunktól (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.). Ezen jog gyakorlása során kérjük vegye figyelembe a 2. pont végén írtakat (munkaviszony megszűnése).

Hozzáférés joga

Társaságunktól bármikor visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és ez Önre nézve milyen várható következményekkel jár
 • ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

A kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül eljuttatjuk, egy Önnek is megfelelő csatornán vagy adathordozón.

Helyesbítéséhez való jog

Társaságunk által kezelt és a valóságnak nem megfelelő adatokat az Ön kérésére Társaságunk helyesbíti, a hiányos adatot kiegészíti. A helyesbítés és törlés tényéről minden esetben e-mailben értesítést küldünk. Adatainak helyesbítését az adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36-30/974-60-35 telefonszámán vagy postai úton kérheti Társaságunktól. (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.)

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adataink törlését kérje, Társaságunk pedig köteles arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • a korábban önkéntesen adott adatkezelési hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatok kezelésére jogellenes módon került sor,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásától (hozzájárulás megadásától) számított 3 év
  letelt.

A fentiek nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is.

Tiltakozása esetén Társaságuk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,vérvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogok gyakorlásának korlátozottsága

A fenti jogok nem gyakorolhatók, illetve Társaságunk nem köteles teljesíteni az igényt, ha az adatkezelés a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, és az adatkezelést jogszerűen végezzük (pl. adózással, társadalombiztosítással összefüggő adatkezelés).

Jogérvényesítés

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panaszt, kifogást elsősorban velünk, mint adatkezelővel az adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36 30 974 60 35-ös telefonszámán vagy postai úton (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.) jelezze Társaságunk felé, hogy az észrevételt, bejelentést minél előbb ki tudjuk vizsgálni.

Az adatkezelő képviselője: Furjánné Szabó Tímea Nikoletta

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: adatvedelem@jobtain.hu

Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasztétel

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Rendeletben meghatározott jogait, Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

"*" a kötelező mezőket jelöli

Hidden
YYYY dot MM dot DD
Kérjük, nyilatkozzon:*

Hova küldhetjük az e-könyvet?

"*" a kötelező mezőket jelöli

Hidden
YYYY dot MM dot DD
Kérjük, nyilatkozzon:*